Javni natječaj za popunu radnih mjesta u školskoj 2021./2002. godini

sij 10, 2022

Broj: 04-1 /22

Višići, 7. siječnja 2022. godine

Na temelju članka 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine HNŽ” broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16), članka 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ, članka 55. Statuta škole i članka 4. Pravilnika o radu Osnovne škole „Lipanjske zore“ Višići,  Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ, broj: 05-02-30-1761/21 od 28. prosinca 2021. godine te izmjene i dopune suglasnosti, broj: 05-02-30-1761-1/21 od 31. prosinca 2021. godine, i Odluke Školskog odbora, broj: 03/22 od 4. siječanj 2022. godine, Školski odbor Osnovne škole „Lipanjske zore“ Višići r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ

za popunu sljedećih radnih mjesta:

A) na neodređeno vrijeme

 1. Učitelj engleskog jezika …………………………..……………………. 1 izvršitelj (puna norma)
 2. Učitelj informatike …………………………………………………..……1 izvršitelj (15 sati tjedno)
 3. Knjižničar ………………………..…………………………………. 1 izvršitelj (1/2 radnog vremena)
 4. Spremačica…………..………….………………………………..1 izvršitelj (puno radno vrijeme)

B) na određeno vrijeme do 30. lipnja 2022. godine

 1. Učitelj hrvatskog jezika …………………………………………….. 1 izvršitelj (4 sata tjedno)
 2. Učitelj engleskog jezika ………………………………………….……. 1 izvršitelj (5 sati tjedno)
 3. Učitelj njemačkog jezika ……………………………………………..1 izvršitelj (2 sata tjedno)
 4. Učitelj fizike …………………………………………………………….. 1 izvršitelj (4 sata tjedno)
 5. Učitelj povijesti ………………………………………………………….. 1 izvršitelj (6 sati tjedno)
 6. Učitelj zemljopisa……..………………………………………………….. 1 izvršitelj (2 sata tjedno)
 7. Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture …………………………..1 izvršitelj (6 sati tjedno)
 8. Učitelj tehničke kulture …………………………………………………1 izvršitelj (7 sati tjedno)
 9. Spremačica …..………….………………………………………..1 izvršitelj (1/2 radnog vremena)

C) na određeno vrijeme, do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta, a najdalje do 30. lipnja 2022. godine

 1. Učitelj engleskog jezika…….…………………………………………… 1 izvršitelj (puna norma)

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu (“Službene novine FBiH” broj: 26/16 i 89/18) i člankom 82. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ, Pravilnikom o radu škole  i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih zadaća škole, i to:

 • za radna mjesta učitelja predmetne nastave (pod rednim brojevima 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 14.) završena odgovarajuća VSS ili VŠS
 • za radno mjesto knjižničara (pod rednim brojem 3.) završena odgovarajuća VSS, VŠS ili SSS
 • za radna mjesta spremačice (pod rednim brojevima 4. i 13.) završena najmanje osnovna škola i najmanje tri mjeseca radnog iskustva

 

Dokumentacija: Kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

 • prijavu na natječaj s točno naznačenim radnim mjestom na koje se kandidat prijavljuje
 • kratki životopis
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili fotokopija)
 • uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci (original ili ovjerena fotokopija)
 • dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjerena fotokopija)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit (ne odnosi se za radno mjesto spremačice), (original ili ovjerena fotokopija)
 • potvrda o radnom iskustvu, odnosi se samo na radno  mjesto spremačice pod rednim br. 4. i 13.  (original ili ovjerena fotokopija)

Postupak izbora kandidata reguliran je člankom 6. Pravilnika o radu škole. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a natječajna dokumentacija ne vraća se kandidatima. Rangiranje  kandidata koji ispunjavaju opće i posebne uvjete natječaja  vrši se bodovanjem stručne spreme i stručnog ispita te intervjua. Kandidat koji se ne odazove na intervju ne ulazi u daljnju proceduru izbora. O održavanju Intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni telefonskim putem.

 

Sukladno odredbama članka 18. Zakona o  dopunskim pravima branitelja i njihovih obitelji (Narodne novine HNŽ-a, broj: 6/18) prioritet u zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju branitelji i članovi njihovih obitelji, za što trebaju dostaviti  dokaz o statusu branitelja i članova njihove uže obitelji (original ili ovjerena fotokopija).

Izabrani kandidati bit će dužni dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od šest mjeseci (original ili ovjerena fotokopija) i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova ne starije od šest mjeseci (original ili ovjerena fotokopija).

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave, isključivo putem pošte, preporučeno na adresu: Osnovna škola „Lipanjske zore“, Višići bb, 88307 Višići, s naznakom „za javni natječaj“.

Predsjednica Školskog odbora

Marijana Milićević

Info ploča

p

OBAVIJESTI

JAVNE NABAVKE

i

NATJEČAJI

Skip to content