Javni natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta

pro 14, 2023

Na temelju članka 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine HNŽ”, broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16, 7/22), članka 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ (“Narodne novine HNŽ”, broj: 12/21), članka 55. Statuta škole i članka 4. Pravilnika o radu Osnovne škole „Lipanjske zore“ Višići, i Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ, broj: 02-30-1940/23 od 5. prosinca 2023. godine te Odluke Školskog odbora, broj: 650/23 od 12. prosinca 2023. godine, Školski odbor Osnovne škole „Lipanjske zore“ Višići, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu sljedećih radnih mjesta:
A) na određeno vrijeme do 30. lipnja 2024. godine
1. Spremačica (PŠ Šuškovo Naselje) .………………………………..1 izvršitelj (1/2 radnog vremena)
2. Školski majstor-ložač ……………..………….…..…………………..1 izvršitelj (puno radno vrijeme)
3. Učitelj povijesti ……………………….…………………………………….. 1 izvršitelj (6 sati tjedno)
4. Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture ………………………………………..1 izvršitelj (6 sati tjedno)
5. Učitelj njemačkog jezika …………………………..………………………..1 izvršitelj (2 sata tjedno)
6. Učitelj engleskog jezika ……………………………………………………..1 izvršitelj (4 sata tjedno)
7. Učitelj glazbene kulture …………….…………..…………………………1 izvršitelj (14 sati tjedno)
8. Učitelj pravoslavnog vjeronauka ……………….…………..………….……1 izvršitelj (4 sata tjedno)
9. Učitelj tehničke kulture …….…………………..……………….……………1 izvršitelj (5 sati tjedno)
B) na određeno vrijeme do povratka djelatnice s porodiljnog bolovanja, a najkasnije do 30. lipnja 2024. godine
10. Učitelj katoličkog vjeronauka ………………..……………….……………1 izvršitelj (14 sati tjedno)
C) na određeno vrijeme do povratka djelatnice s neplaćenog dopusta, a najkasnije do 30. lipnja 2024. godine
11. Računovodstveno-administrativni djelatnik ………………………..1 izvršitelj (puno radno vrijeme)
Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu (“Službene novine FBiH”, broj: 26/16, 89/18, 44/22) i člankom 82. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-e (“Narodne novine HNŽ”, broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16, 7/22), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ-e, Pravilnikom o radu škole i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih zadaća škole, i to:
– za radno mjesto spremačice pod rednim brojem 1. završena najmanje osnovna škola i najmanje tri mjeseca radnog iskustva
– za radno mjesto školskog majstora pod rednim brojem 2. završena SSS ili zvanje KV i šest mjeseci radnog iskustva
– za radna mjesta učitelja pod rednim brojevima 3., 4., 5., 6., 7. i 9. završena odgovarajuća visoka stručna sprema ili viša stručna sprema

– za radna mjesta učitelja pod rednim brojevima 8. i 10. završena odgovarajuća visoka stručna sprema ili viša stručna sprema i odobrenje mjerodavne vjerske institucije za poučavanje vjeronauka
– za radno mjesto računovodstveno-administrativnog djelatnika pod rednim brojem 11. najmanje završena SSS, VŠS ili VSS ekonomskog smjera
Dokumentacija: Kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:
– prijavu na natječaj s točno naznačenim radnim mjestom na koje se kandidat prijavljuje
– kratki životopis
– izvod iz matične knjige rođenih (original ili fotokopija)
– uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci (original ili ovjerena fotokopija)
– dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjerena fotokopija)
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit (odnosi se samo za radna mjesta učitelja pod rednim brojevima od 3. do 10.), (original ili ovjerena fotokopija)
– isprava o ovlasti za poučavanje vjeronauka (odnosi se samo za radna mjesta pod rednim brojevima 8. i 10.), (original ili ovjerena fotokopija)
– dokaz o radnom iskustvu (odnosi se na radno mjesto spremačice pod rednim brojem 1. i radno mjesto školskog majstora pod rednim brojem 2.), (original ili ovjerena fotokopija)
Prioritet u upošljavanju, sukladno odredbama članka 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i njihovih obitelji („Narodne novine HNŽ“, broj: 6/18, 4/21, 7/22, 11/23), imaju osobe iz članka 1. ovog Zakona, ukoliko uz prijavu na natječaj dostave i dokaz o navedenom (original ili ovjerena fotokopija).
Postupak izbora kandidata reguliran je člankom 6. Pravilnika o radu škole. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a natječajna dokumentacija ne vraća se kandidatima. Rangiranje kandidata koji ispunjavaju opće i posebne uvjete natječaja vrši se bodovanjem stručne spreme i stručnog ispita te intervjua. Kandidat koji se ne odazove na intervju ne ulazi u daljnju proceduru izbora.
O održavanju Intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni telefonskim putem.
Izabrani kandidati bit će dužni dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od šest mjeseci (original ili ovjerena fotokopija) i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova ne starije od šest mjeseci (original ili ovjerena fotokopija).
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objave, isključivo putem pošte, preporučeno na adresu: Osnovna škola „Lipanjske zore“, Višići bb, 88307 Višići, s naznakom „za javni natječaj“.

Predsjednica Školskog odbora
Marijana Milićević

Info ploča

p

OBAVIJESTI

JAVNE NABAVKE

i

NATJEČAJI

Skip to content