Natječaji i javne nabavke

Broj: 709 /20

Višići, 18.11.2020. godine

Na temelju članka 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine HNŽ” broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16), članka 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ (“Narodne novine HNŽ”, broj: 8/18, 7/19), članka 55. Statuta škole i članka 4. Pravilnika o radu Osnovne škole „Lipanjske zore“ Višići,  Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ, broj: 05-02-30-1407/20 od 20.8.2020.godine te Odluke Školskog odbora broj: 690/20 od 5.11.2020. godine, Školski odbor Osnovne škole „Lipanjske zore“ Višići ponovno r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ

za popunu sljedećih radnih mjesta na određeno vrijeme do 15.07.2021.godine:

 1. Učitelj njemačkog jezika ……………………………………..…..1 izvršitelj (4 sata nastave tjedno)
 2. Spremačica-CŠ Višići ………….…………………………………..1 izvršitelj (puno radno vrijeme)

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu (“Službene novine FBiH”, broj:26/16 i 89/18) i člankom 82. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNŽ, Pravilnikom o radu škole  i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i radnih zadaća škole, i to:

 • za radno mjesto učitelja njemačkog jezika pod rednim brojem 1. završena odgovarajuća VSS ili VŠS
 • za radno mjesto spremačice pod rednim brojem 2. završena najmanje osnovna škola i najmanje tri mjeseca radnog iskustva

Dokumentacija: Kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

 • prijavu na natječaj s točno naznačenim radnim mjestom na koje se kandidat prijavljuje
 • kratki životopis
 • izvod iz matične knjige rođenih (original ili fotokopija)
 • uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci (original ili ovjerena fotokopija)
 • dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjerena fotokopija)
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit, odnosi se  za radno mjesto učitelja pod rednim brojem 1. (original ili ovjerena fotokopija)
 • potvrda o  radnom iskustvu, odnosi se samo na radno  mjesto spremačice pod rednim br. 2. (original ili ovjerena fotokopija)

Postupak izbora kandidata reguliran je člankom 6. Pravilnika o radu škole. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a natječajna dokumentacija ne vraća se kandidatima. Rangiranje  kandidata koji ispunjavaju opće i posebne uvjete natječaja  vrši se bodovanjem stručne spreme i stručnog ispita te intervjua. Kandidat koji se ne odazove na intervju ne ulazi u daljnju proceduru izbora. O održavanju Intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni telefonskim putem.

Sukladno odredbama članka 18. Zakona o  dopunskim pravima branitelja i njihovih obitelji (Narodne novine HNŽ-a, broj: 6/18) prioritet u zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju branitelji i članovi njihovih obitelji, za što trebaju dostaviti  dokaz o statusu branitelja i članova njihove uže obitelji (original ili ovjerena fotokopija).

Izabrani kandidati bit će dužni dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od šest mjeseci (original ili ovjerena fotokopija) i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova ne starije od šest mjeseci (original ili ovjerena fotokopija).

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente, treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave, isključivo putem pošte, preporučeno na adresu:Osnovna škola „Lipanjske zore“, Višići bb, 88307 Višići, s naznakom „za javni natječaj“.

Predsjednica Školskog odbora

Marijana Milićević